ABN: 50 513 661 247
  • Vb1
  • Vb2
  • Vb3
  • Vb 133

Kontum education

Subject: Re: GIAO DUC KONTUM

From: davitvn@gmail.com

Date: Sat, 28 Mar 2015 17:33:13 +0700

CC: daminhvukt@gmail.com; tamthieu40@gmail.com

To: amss_aust@outlook.com

 

Chị Lài thân mến,

Cha Tám Thiều đã nhận số tiền chị gửi. Thứ hai lên dự lễ dầu, Ngài sẽ đưa lên cho tôi.

Tôi sẽ chuyển cho Cha Vũ khi Ngài từ Hoa Kỳ về nước vào thứ tư tới.

Ngài sẽ liên lạc với chị và sẽ tường trình số tiền sử dụng như thế nào.

Chúc Tuần Thánh và Mùa Phục Sinh bìn an của Cháu Kito.

Xin cám ơn Chị và Hội Bác Ái Việt Úc VABAA.

Hiệp thông,

Micae.

 

Who We Are

 

Take Action

 

Sponsors

 

Projects

 

Activities

 

Where We Work

© Viet-Aust Bac Ai Association Inc. 2012